2023-11-23 10:49:00

Dominacja Kociewskich Diabłów nad Niedźwiadkami Chemart Przemyśl!

Fot. Grzegorz Gajdzik
Fot. Grzegorz Gajdzik
W meczu rozgrywanym w środku tygodnia, w hali Nie­dź­wiad­ków Che­mart Prze­myśl, miało miej­sce emo­cjo­nu­jące star­cie koszy­kar­skie z SKS Fulim­pex Sta­ro­gard Gdań­ski. Mecz zakoń­czył się wyraźnym zwy­cię­stwem gości, któ­rzy poko­naligospo­da­rzy 57:81.
 
Goście spo­tka­nie roz­po­częli z impe­tem. Ich atak, pro­wa­dzony przez Woj­cie­cha Czer­lonkę (17 punktów), był pełen ener­gii i sku­tecz­no­ści. Dzięki temu Kociew­skie Dia­bły zakoń­czyły pierw­szą kwartę z prze­wagą 31 do 18 nad Nie­dź­wiad­kami.
 
Gospodarze pomimo poprawy w obro­nie, na­dal mieli trud­no­ści z prze­ła­ma­niem solid­nej defen­sywy Sta­ro­gardu. Naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­cym się gra­czem w tym frag­men­cie meczu był Seba­stian Rompa (13 punk­tów), który sta­rał się zmie­nić losy gry.
 
W trze­ciej kwar­cie Kociew­skie Dia­bły utrzy­mały swoją prze­wagę, dzięki spo­koj­nej i zor­ga­ni­zo­wa­nej grze. Adrian Kor­dal­ski(10 punk­tów) wyka­zał się jako klu­czowy gracz w utrzy­ma­niu tej domi­na­cji. Ostat­nia kwarta była potwier­dze­niem prze­wagi SKS Fulim­pex. Mimo deter­mi­na­cji Nie­dź­wiad­ków, goście z Sta­ro­gardu Gdań­skiego utrzy­mali swoje tempo, zamy­ka­jąc mecz wyni­kiem 57 do 81. Warto zwró­cić uwagę na debiut Car­rena Wil­sona Jr. Choć jego dru­żyna prze­grała, zdo­był 8 punk­tów i pokazał obie­cu­jący poten­cjał na przy­szłe mecze.
 
Mecz poka­zał wyraźną róż­nicę w sku­tecz­no­ści i stra­te­gii obu dru­żyn. SKS Fulim­pex Sta­ro­gard Gdański domi­no­wał dzięki dobrze zor­ga­ni­zo­wa­nej grze i wyjąt­ko­wej sku­tecz­no­ści, nato­miast Nie­dź­wiadki Che­mart Prze­myśl, mimo ambit­nych prób, nie były w sta­nie dorów­nać rywa­lom. Wśród gości naj­więk­sze wra­że­nie zro­bił Woj­ciech Czer­lonko, a w zespole gospo­da­rzy – Seba­stian Rompai debiu­tu­jący Car­ren Wil­son Jr, ta kon­fron­ta­cja była praw­dzi­wym testem dla Nie­dź­wiad­ków i lek­cją, którą mogą wyko­rzy­stać w przy­szłych meczach.
 
Na meczu obecny był m.in. Marek Rybkiewicz, który chodził w barwach ekipy ze Starogardu Gdańskiego. Wszystko dlatego, że syn szkoleniowca Czuwaju Przemyśl jest asystentem trenera w ekipie Kociewskich Diabłów.

Nie­dź­wiadki Che­mart Prze­myśl - SKS Fulim­pex Sta­ro­gard Gdań­ski 57:81 (18-31, 13-16, 14-18, 12-16) 

Autor: Grzegorz Gajdzik

Czytaj także

Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij